ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน2 ก.พ. 2564 8:00 น.15 ส.ค. 2564 18:00 น.
  -  ชั้นปี 220 ก.ค. 2564 8:00 น.15 ส.ค. 2564 18:00 น.
  -  ชั้นปี 320 ก.ค. 2564 8:00 น.15 ส.ค. 2564 18:00 น.
  -  ชั้นปี 420 ก.ค. 2564 8:00 น.15 ส.ค. 2564 18:00 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)20 ก.ค. 2564 8:00 น.15 ส.ค. 2564 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 3 ส.ค. 2564 8:00 น.17 ส.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน18 ส.ค. 2564 8:00 น.26 ต.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา26 ก.ย. 2564 8:00 น.26 ก.ย. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม3 ส.ค. 2564 8:00 น.17 ส.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)16 ส.ค. 2564 8:00 น.31 ส.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา31 ส.ค. 2564 8:00 น.31 ส.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา3 ส.ค. 2564 8:00 น.3 ส.ค. 2564 18:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1 ส.ค. 2564 8:00 น.1 ส.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา18 ธ.ค. 2564 8:00 น.18 ธ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา30 ก.ค. 2564 8:00 น.30 ก.ค. 2564 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ18 ธ.ค. 2564 8:00 น.18 ธ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน28 ก.ย. 2564 8:00 น.2 ต.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน23 พ.ย. 2564 8:00 น.27 พ.ย. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ7 ธ.ค. 2564 8:00 น.11 ธ.ค. 2564 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน20 พ.ย. 2564 8:00 น.20 พ.ย. 2564 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27