ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน30 เม.ย. 2567 8:00 น.4 พ.ค. 2567 18:00 น.
  -  ชั้นปี 230 เม.ย. 2567 8:00 น.4 พ.ค. 2567 18:00 น.
  -  ชั้นปี 330 เม.ย. 2567 8:00 น.4 พ.ค. 2567 18:00 น.
  -  ชั้นปี 430 เม.ย. 2567 8:00 น.4 พ.ค. 2567 18:00 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)30 เม.ย. 2567 8:00 น.4 พ.ค. 2567 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 30 เม.ย. 2567 8:00 น.1 มิ.ย. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน14 พ.ค. 2567 8:00 น.1 มิ.ย. 2567 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา1 มิ.ย. 2567 8:00 น.1 มิ.ย. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม7 พ.ค. 2567 8:00 น.12 มิ.ย. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)14 มิ.ย. 2567 8:00 น.31 ส.ค. 2567 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา31 พ.ค. 2567 8:00 น.31 พ.ค. 2567 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา7 พ.ค. 2567 8:00 น.7 พ.ค. 2567 18:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่5 ส.ค. 2567 8:00 น.5 ส.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 พ.ค. 2567 8:00 น.31 ส.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา30 ก.ค. 2567 8:00 น.30 ก.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I31 ก.ค. 2567 8:00 น.31 ก.ค. 2567 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I31 ก.ค. 2567 8:00 น.31 ก.ค. 2567 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ27 ก.ค. 2567 8:00 น.27 ก.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน4 มิ.ย. 2567 8:00 น.6 ส.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน9 ก.ค. 2567 8:00 น.13 ก.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ16 ก.ค. 2567 8:00 น.20 ก.ค. 2567 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน6 ก.ค. 2567 8:00 น.6 ก.ค. 2567 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27