ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน12 ธ.ค. 2566 8:00 น.31 ม.ค. 2567 18:00 น.
  -  ชั้นปี 212 ธ.ค. 2566 8:00 น.14 ม.ค. 2567 18:00 น.
  -  ชั้นปี 312 ธ.ค. 2566 8:00 น.14 ม.ค. 2567 18:00 น.
  -  ชั้นปี 412 ธ.ค. 2566 8:00 น.14 ม.ค. 2567 18:00 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)12 ธ.ค. 2566 8:00 น.14 ม.ค. 2567 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 12 ธ.ค. 2566 8:00 น.14 ม.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน16 ม.ค. 2567 8:00 น.29 ก.พ. 2567 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา29 ก.พ. 2567 8:00 น.29 ก.พ. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม3 ม.ค. 2567 8:00 น.14 ม.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)31 ม.ค. 2567 8:00 น.31 ม.ค. 2567 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา31 ม.ค. 2567 8:00 น.31 ม.ค. 2567 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา3 ม.ค. 2567 8:00 น.3 ม.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา25 พ.ค. 2567 8:00 น.25 พ.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา24 ธ.ค. 2566 8:00 น.24 ธ.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I25 พ.ค. 2567 8:00 น.25 พ.ค. 2568 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I25 พ.ค. 2567 8:00 น.25 พ.ค. 2568 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ25 พ.ค. 2567 8:00 น.25 พ.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน27 ก.พ. 2567 8:00 น.2 มี.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน30 เม.ย. 2567 8:00 น.4 พ.ค. 2567 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ18 พ.ค. 2567 8:00 น.22 พ.ค. 2567 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน27 เม.ย. 2567 8:00 น.27 เม.ย. 2567 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27