ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน4 พ.ค. 2564 8:00 น.16 พ.ค. 2564 18:00 น.
  -  ชั้นปี 24 พ.ค. 2564 8:00 น.16 พ.ค. 2564 18:00 น.
  -  ชั้นปี 34 พ.ค. 2564 8:00 น.16 พ.ค. 2564 18:00 น.
  -  ชั้นปี 44 พ.ค. 2564 8:00 น.16 พ.ค. 2564 18:00 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)4 พ.ค. 2564 8:00 น.16 พ.ค. 2564 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 4 พ.ค. 2564 8:00 น.5 มิ.ย. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน6 มิ.ย. 2564 8:00 น.20 มิ.ย. 2564 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา20 มิ.ย. 2564 8:00 น.20 มิ.ย. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม4 พ.ค. 2564 8:00 น.5 มิ.ย. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)17 พ.ค. 2564 8:00 น.25 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา31 พ.ค. 2564 8:00 น.31 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา11 พ.ค. 2564 8:00 น.11 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา31 ก.ค. 2564 8:00 น.31 ก.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา4 พ.ค. 2564 8:00 น.16 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ31 ก.ค. 2564 8:00 น.31 ก.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน8 มิ.ย. 2564 8:00 น.12 มิ.ย. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน13 ก.ค. 2564 8:00 น.17 ก.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ20 ก.ค. 2564 8:00 น.24 ก.ค. 2564 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน10 ก.ค. 2564 8:00 น.10 ก.ค. 2564 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27