ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน1 ธ.ค. 2565 8:00 น.31 ม.ค. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 213 ธ.ค. 2565 8:00 น.15 ม.ค. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 313 ธ.ค. 2565 8:00 น.15 ม.ค. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปี 413 ธ.ค. 2565 8:00 น.15 ม.ค. 2566 23:00 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)13 ธ.ค. 2565 8:00 น.15 ม.ค. 2566 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 13 ธ.ค. 2565 8:00 น.15 ม.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน17 ม.ค. 2566 18:00 น.28 ก.พ. 2566 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา28 ก.พ. 2566 8:00 น.28 ก.พ. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม13 ธ.ค. 2565 8:00 น.15 ม.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)17 ม.ค. 2566 8:00 น.31 ม.ค. 2566 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา31 ม.ค. 2566 8:00 น.31 ม.ค. 2566 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา3 ม.ค. 2566 8:00 น.3 ม.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา27 พ.ค. 2566 8:00 น.27 พ.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา24 ธ.ค. 2565 8:00 น.24 ธ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I27 พ.ค. 2566 0:00 น.27 พ.ค. 2567 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I27 พ.ค. 2566 0:00 น.27 พ.ค. 2567 0:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ27 พ.ค. 2566 8:00 น.27 พ.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน28 ก.พ. 2566 8:00 น.4 มี.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน2 พ.ค. 2566 8:00 น.6 พ.ค. 2566 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ16 พ.ค. 2566 8:00 น.20 พ.ค. 2566 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน29 เม.ย. 2566 8:00 น.29 เม.ย. 2566 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27