ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน1 ก.พ. 2562 8:00 น.4 ส.ค. 2562 23:00 น.
  -  ชั้นปี 216 ก.ค. 2562 8:00 น.4 ส.ค. 2562 23:00 น.
  -  ชั้นปี 316 ก.ค. 2562 8:00 น.4 ส.ค. 2562 23:00 น.
  -  ชั้นปี 416 ก.ค. 2562 8:00 น.4 ส.ค. 2562 23:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 6 ส.ค. 2562 8:00 น.18 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน19 ส.ค. 2562 8:00 น.6 ต.ค. 2562 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา6 ต.ค. 2562 8:00 น.6 ต.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม6 ส.ค. 2562 8:00 น.18 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)6 ส.ค. 2562 8:00 น.18 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา18 ส.ค. 2562 8:00 น.18 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา6 ส.ค. 2562 8:00 น.6 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่4 ส.ค. 2562 8:00 น.4 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา21 ธ.ค. 2562 8:00 น.21 ธ.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา31 ก.ค. 2562 8:00 น.31 ก.ค. 2562 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ21 ธ.ค. 2562 8:00 น.21 ธ.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน1 ต.ค. 2562 8:00 น.5 ต.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน26 พ.ย. 2562 8:00 น.30 พ.ย. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ10 ธ.ค. 2562 8:00 น.14 ธ.ค. 2562 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน23 พ.ย. 2562 8:00 น.23 พ.ย. 2562 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27