ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน18 ก.พ. 2564 8:00 น.28 มี.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 218 ก.พ. 2564 8:00 น.28 มี.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 318 ก.พ. 2564 8:00 น.28 มี.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 418 ก.พ. 2564 8:00 น.28 มี.ค. 2564 23:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 18 ก.พ. 2564 8:00 น.19 ก.พ. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน18 ก.พ. 2564 8:00 น.19 ก.พ. 2564 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา28 ก.พ. 2564 8:00 น.28 มี.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม5 ม.ค. 2564 8:00 น.19 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)18 ก.พ. 2564 8:00 น.28 มี.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา18 ก.พ. 2564 8:00 น.28 มี.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา5 ม.ค. 2564 8:00 น.5 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2 ส.ค. 2563 8:00 น.2 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา22 พ.ค. 2564 8:00 น.22 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา3 ม.ค. 2564 8:00 น.3 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ22 พ.ค. 2564 8:00 น.22 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน2 มี.ค. 2564 8:00 น.6 มี.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน27 เม.ย. 2564 8:00 น.1 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ11 พ.ค. 2564 8:00 น.15 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน24 เม.ย. 2564 8:00 น.24 เม.ย. 2564 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27