ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน1 ก.พ. 2563 8:00 น.16 ส.ค. 2563 23:00 น.
  -  ชั้นปี 220 ก.ค. 2563 8:00 น.16 ส.ค. 2563 23:00 น.
  -  ชั้นปี 320 ก.ค. 2563 8:00 น.16 ส.ค. 2563 23:00 น.
  -  ชั้นปี 420 ก.ค. 2563 8:00 น.16 ส.ค. 2563 23:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 4 ส.ค. 2563 8:00 น.18 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน19 ส.ค. 2563 8:00 น.4 ต.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา4 ต.ค. 2563 8:00 น.4 ต.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม4 ส.ค. 2563 8:00 น.18 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)17 ส.ค. 2563 8:00 น.31 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา31 ส.ค. 2563 8:00 น.31 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา4 ส.ค. 2563 8:00 น.4 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2 ส.ค. 2563 8:00 น.2 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา19 ธ.ค. 2563 8:00 น.19 ธ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา31 ก.ค. 2563 8:00 น.31 ก.ค. 2563 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ15 ธ.ค. 2563 8:00 น.19 ธ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน29 ก.ย. 2563 8:00 น.3 ต.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน24 พ.ย. 2563 8:00 น.28 พ.ย. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ7 ธ.ค. 2563 8:00 น.12 ธ.ค. 2563 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน21 พ.ย. 2563 8:00 น.21 พ.ย. 2563 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27