ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน3 พ.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ค. 2565 18:00 น.
  -  ชั้นปี 23 พ.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ค. 2565 18:00 น.
  -  ชั้นปี 33 พ.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ค. 2565 18:00 น.
  -  ชั้นปี 43 พ.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ค. 2565 18:00 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)3 พ.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ค. 2565 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 3 พ.ค. 2565 8:00 น.17 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน18 พ.ค. 2565 8:00 น.4 มิ.ย. 2565 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา4 มิ.ย. 2565 8:00 น.4 มิ.ย. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม3 พ.ค. 2565 8:00 น.17 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)17 พ.ค. 2565 8:00 น.24 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา3 พ.ค. 2565 8:00 น.17 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา10 พ.ค. 2565 8:00 น.10 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา30 ก.ค. 2565 8:00 น.30 ก.ค. 2565 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ30 ก.ค. 2565 8:00 น.30 ก.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน7 มิ.ย. 2565 8:00 น.11 มิ.ย. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน12 ก.ค. 2565 8:00 น.16 ก.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ19 ก.ค. 2565 8:00 น.23 ก.ค. 2565 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน9 ก.ค. 2565 8:00 น.9 ก.ค. 2565 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27