ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ยืนยันเข้ารับปริญญาบัตร (คลิก) (ด่วนที่สุด)
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2564-2565
เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมพิธี และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน จนกระทั่งกด Submit เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ TRUE ICON HALL ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร
หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อสนง.ทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 878 5026, 5027

***เข้าระบบยืนยันการเข้าร่วมพิธีฯ (คลิก)
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2566
 2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค (คลิก) (ด่วนมาก)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2566
 3.ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับปริญญาและระเบียบการแต่งกาย (คลิก) (ด่วนมาก)
ตามที่ วิทยาเทคโนโลยีสยามมีประกาศ ที่ 0054/2566 เรื่องพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รวมทั้งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ และระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 เป็น วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2566
 4.ประกาศ เรื่อง การวัดตัวเพื่อเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะ(คลิก) (ด่วนมาก)
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยสำนักงานทะเบียนและประมวลผล ได้ติดต่อประสานกับร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ สาขาท่าพระจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 10 ตรอกมหาธาตุ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 0-2221-4133 หรือ 0-2623-5299 E-mail: excellence_shop@hotmail.com
เพื่อให้บริการ เช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ติดต่อร้านในวันที่วิทยาลัยกำหนดไว้ ทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ได้กำหนดเข้ามาวัดตัว รอบที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดครุยวิทยฐานะ (ตามเอกสารที่แนบมาข้างต้น)
บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนต้องติดต่อขอเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านที่วิทยาลัยฯ กำหนดเท่านั้น เพื่อให้รูปแบบครุยวิทยฐานะถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
โดยสามารถติดต่อเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะได้ที่ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ตามที่อยู่ข้างต้น
หรือติดต่อผ่านทาง LINE ID: excellencebysu2
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2566
 5.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 6. ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า พ.ศ. 2563 (คลิก)
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
---------------------------------------------
- การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
- การสอบปลายภาค นักศึกษาต้องเข้าสอบตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามกำหนด ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบทันที
หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะมีค่าปรับการดำเนินการล่าช้า (อ่านประกาศฉบับเต็มจากลิงค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 7.แบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนฯ (คลิก)
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผลได้ที่นี่
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27