ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (คลิก)
กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 - 14 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (อ่านประกาศฉบับเต็มจากลิงค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2566
 2.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 3.ประกาศ เรื่อง การวัดตัวเพื่อเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะ(คลิก)
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยสำนักงานทะเบียนและประมวลผล ได้ติดต่อประสานกับร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ สาขาท่าพระจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 10 ตรอกมหาธาตุ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 0-2221-4133 หรือ 0-2623-5299 E-mail: excellence_shop@hotmail.com
เพื่อให้บริการ เช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ติดต่อร้านในวันที่วิทยาลัยกำหนดไว้ ทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ได้กำหนดเข้ามาวัดตัว รอบที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดครุยวิทยฐานะ (ตามเอกสารที่แนบมาข้างต้น)
บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนต้องติดต่อขอเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านที่วิทยาลัยฯ กำหนดเท่านั้น เพื่อให้รูปแบบครุยวิทยฐานะถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
โดยสามารถติดต่อเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะได้ที่ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ตามที่อยู่ข้างต้น
หรือติดต่อผ่านทาง LINE ID: excellencebysu2
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2567
 4. ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า พ.ศ. 2563 (คลิก)
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
---------------------------------------------
- การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
- การสอบปลายภาค นักศึกษาต้องเข้าสอบตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามกำหนด ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบทันที
หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะมีค่าปรับการดำเนินการล่าช้า (อ่านประกาศฉบับเต็มจากลิงค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 5.แบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนฯ (คลิก)
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผลได้ที่นี่
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27