ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาที่ครบกำหนดปีการศึกษา 2563
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้วิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ สำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวโหลดแบบการขอขยายเวลาได้ที่หน้าเว็บไซด์ระบบงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2564
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบล่าสุด(เพื่อจัดทำTranscript)คลิก!!
นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบล่าสุด (รอบสภาวิทยาลัยอนุมัติวันที่23ก.ย.64)
ให้ติดต่อยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยด่วน!!!
>>เอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย(ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบ)
1.ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3.รูปถ่ายชุดครุย ขนาด1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
>>ร้านวสันต์ สตูดิโอ ตรงข้าม ม.สยาม โทร.02 8689686-88
4.ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ป.ตรี) 2,400บาท + ค่าธรรมเนียมศิษย์เก่า 100 บาท
5.ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ป.โท) 4,200 บาท + ค่าธรรมเนียมศิษย์เก่า 100 บาท
หมายเหตุ **กรณีหากดำเนินการเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว**
ให้ติดต่อรับวุฒิการศึกษาได้ภายหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อ 30-60 วัน หรือโทรสอบถามก่อนได้ที่หมายเลข 02 878 5026และ02 878 5027
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 3.ประกาศจากสำนักงานการเงิน
ตามที่ได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในอัตราที่สูงขึ้น โดยวิทยาลัยฯ
ให้สิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. นักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ส่วนลดเทอมแรก 10,000 บาท สำหรับนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน และส่วนลดเทอมแรก 14,000 บาท สำหรับหลักสูตร 4 ปี
2. นักศึกษา (รหัส 63,62,61,60) ส่วนลดเงินสดตามโปรโมชั่นในระยะเวลาที่
กำหนด สำหรับนักศึกษาที่ชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวนทุกคน ทุกสาขาวิชา เป็นส่วนลด 15% โดยมีระยะเวลานับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานการเงิน e-mail:
finance@siamtechno.ac.th โทรศัพท์ 02-8785017
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2564
 4.เรื่อง การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เพื่อจัดทำวุฒิการศึกษา)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 5. ระเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 ปี มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี
--------
หมายเหตุ
นักศึกษา ปริญญาโท
รหัส 57 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2562 นี้
รหัส 58 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 พ้นสภาพนักศึกษา 31 กรกฎาคม 2563
รหัส 58 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2563
รหัส 59 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 พ้นสภาพนักศึกษา 31 กรกฎาคม 2564
รหัส 59 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2564
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 6.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 7. ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า พ.ศ. 2563 (คลิก)
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
---------------------------------------------
- การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
- การสอบปลายภาค นักศึกษาต้องเข้าสอบตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามกำหนด ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบทันที
หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะมีค่าปรับการดำเนินการล่าช้า (อ่านประกาศฉบับเต็มจากลิงค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 8.แบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนฯ (คลิก)
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผลได้ที่นี่
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27