ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับปริญญาและระเบียบการแต่งกาย (คลิก) (ด่วนมาก)
ตามที่ วิทยาเทคโนโลยีสยามมีประกาศ ที่ 0049/2564 เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 รวมทั้งการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดวันจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้ทราบต่อไป นั้น
บัดนี้ วิทยาลัยได้ปรับกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 เป็น วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและรายละเอียดกำหนดการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารของวิทยาลัยให้ทราบต่อไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2564
 2.ประกาศ เรื่อง การวัดตัวเพื่อเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะ(คลิก) (ด่วนมาก)
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยสำนักงานทะเบียนและประมวลผล ได้ติดต่อประสานกับร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ สาขาท่าพระจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 10 ตรอกมหาธาตุ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์/แฟ็กซ์ : 0-2221-4133 หรือ 0-2623-5299
E-mail: excellence_shop@hotmail.com
เพื่อให้บริการ เช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดครุยวิทยฐานะ (ตามเอกสารที่แนบมาข้างต้น)
บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนต้องติดต่อขอเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านที่วิทยาลัยฯ กำหนดเท่านั้น เพื่อให้รูปแบบครุยวิทยฐานะถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ
โดยสามารถติดต่อเช่า/เช่าตัด/ตัดชุดครุยวิทยฐานะได้ที่ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ตามที่อยู่ข้างต้น
หรือติดต่อผ่านทาง LINE ID: excellencebysu
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2564
 3.การขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาที่ครบกำหนดปีการศึกษา 2563
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้วิทยาลัยพิจารณาขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ สำหรับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวโหลดแบบการขอขยายเวลาได้ที่หน้าเว็บไซด์ระบบงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2564
 4.ประกาศจากสำนักงานการเงิน
ตามที่ได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในอัตราที่สูงขึ้น โดยวิทยาลัยฯ
ให้สิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. นักศึกษาใหม่ (รหัส 64) ส่วนลดเทอมแรก 10,000 บาท สำหรับนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน และส่วนลดเทอมแรก 14,000 บาท สำหรับหลักสูตร 4 ปี
2. นักศึกษา (รหัส 63,62,61,60) ส่วนลดเงินสดตามโปรโมชั่นในระยะเวลาที่
กำหนด สำหรับนักศึกษาที่ชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวนทุกคน ทุกสาขาวิชา เป็นส่วนลด 15% โดยมีระยะเวลานับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานการเงิน e-mail:
finance@siamtechno.ac.th โทรศัพท์ 02-8785017
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2564
 5.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 6.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบล่าสุด(เพื่อจัดทำTranscript)คลิก!!
นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบล่าสุด (รอบสภาวิทยาลัยอนุมัติวันที่23ก.ย.64)
ให้ติดต่อยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยด่วน!!!
>>เอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย(ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบ)
1.ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3.รูปถ่ายชุดครุย ขนาด1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
>>ร้านวสันต์ สตูดิโอ ตรงข้าม ม.สยาม โทร.02 8689686-88
4.ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ป.ตรี) 2,400บาท + ค่าธรรมเนียมศิษย์เก่า 100 บาท
5.ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ป.โท) 4,200 บาท + ค่าธรรมเนียมศิษย์เก่า 100 บาท
หมายเหตุ **กรณีหากดำเนินการเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว**
ให้ติดต่อรับวุฒิการศึกษาได้ภายหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อ 30-60 วัน หรือโทรสอบถามก่อนได้ที่หมายเลข 02 878 5026และ02 878 5027
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 7. ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า พ.ศ. 2563 (คลิก)
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
---------------------------------------------
- การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
- การสอบปลายภาค นักศึกษาต้องเข้าสอบตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามกำหนด ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบทันที
หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะมีค่าปรับการดำเนินการล่าช้า (อ่านประกาศฉบับเต็มจากลิงค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 8.เรื่อง การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต (เพื่อจัดทำวุฒิการศึกษา)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 9.แบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนฯ (คลิก)
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผลได้ที่นี่
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27