ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 (ด่วน)
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 โปรดเข้าระบบงานทะเบียนโดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเพื่อตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลการสื่อสารที่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งสำนักงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อแก้ไขโดยด่วน!!!
**นักศึกษาที่มีผลการศึกษาครบหลักสูตรแล้ว สอบผ่านตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำหนด และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับวิทยาลัย ขอให้ติดต่อยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เท่านั้น เพื่อเสนอรายชื่อขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในรอบเดือนถัดไป
***หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานทะเบียนและประมวลผล 02-878-5026,5027
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2567
 2.ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (ฉบับปรับปรุง) (คลิก)
กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 - 14 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (อ่านประกาศฉบับเต็มจากลิงค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2566
 3.การรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนครบตามแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งในภาคการศึกษาปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอผลการเรียน รอสอบ หรือรอการเทียบโอนผลการเรียน ขอให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานทะเบียนฯ เพื่อยื่นคำร้องขอชำระค่ารักษาสถานภาพในภาคการศึกษาปัจจุบัน ตามอัตราที่วิทยาลัยกำหนด ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี ชำระค่ารักษาสถานภาพภาคการศึกษาละ 500 บาท
- ระดับบัณฑิตศึกษา ชำระค่ารักษาสถานภาพภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีผลการเรียนครบหลักสูตรแล้ว สอบผ่านตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำหนด และไม่มีภาระผูกพันใดๆ กับวิทยาลัย ขอให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนฯ เพื่อยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามอัตราที่วิทยาลัยกำหนด ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,400 บาท และค่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่า 100 บาท
- ระดับบัณฑิตศึกษา ชำระค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 4,200 บาท และค่าสมาชิกชมรมศิษย์เก่า 100 บาท
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานทะเบียนและประมวลผล 02-878-5026,5027
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2566
 4.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 5.แบบฟอร์มสำนักงานทะเบียนฯ (คลิก)
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผลได้ที่นี่
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27