ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน7 ธ.ค. 2564 8:00 น.16 ม.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 214 ธ.ค. 2564 8:00 น.16 ม.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 314 ธ.ค. 2564 8:00 น.16 ม.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปี 414 ธ.ค. 2564 8:00 น.16 ม.ค. 2565 23:00 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)7 ธ.ค. 2564 8:00 น.16 ม.ค. 2565 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 7 ธ.ค. 2564 8:00 น.18 ม.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน19 ม.ค. 2565 18:00 น.28 ก.พ. 2565 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา28 ก.พ. 2565 8:00 น.28 ก.พ. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม7 ธ.ค. 2564 8:00 น.18 ม.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)17 ม.ค. 2565 8:00 น.31 ม.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา31 ม.ค. 2565 8:00 น.31 ม.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา4 ม.ค. 2565 8:00 น.4 ม.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา21 พ.ค. 2565 8:00 น.21 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา26 ธ.ค. 2564 8:00 น.26 ธ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ21 พ.ค. 2565 8:00 น.21 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน1 มี.ค. 2565 8:00 น.5 มี.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน26 เม.ย. 2565 8:00 น.30 เม.ย. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ10 พ.ค. 2565 8:00 น.14 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน23 เม.ย. 2565 8:00 น.23 เม.ย. 2565 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27