ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน19 ก.ค. 2565 8:00 น.14 ส.ค. 2565 18:00 น.
  -  ชั้นปี 219 ก.ค. 2565 8:00 น.14 ส.ค. 2565 18:00 น.
  -  ชั้นปี 319 ก.ค. 2565 8:00 น.14 ส.ค. 2565 18:00 น.
  -  ชั้นปี 419 ก.ค. 2565 8:00 น.14 ส.ค. 2565 18:00 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)19 ก.ค. 2565 8:00 น.14 ส.ค. 2565 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 3 ส.ค. 2565 8:00 น.17 ส.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน16 ส.ค. 2565 8:00 น.25 ก.ย. 2565 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา25 ก.ย. 2565 8:00 น.25 ก.ย. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม9 ส.ค. 2565 8:00 น.14 ส.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)16 ส.ค. 2565 8:00 น.31 ส.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา31 ส.ค. 2565 8:00 น.31 ส.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา9 ส.ค. 2565 8:00 น.9 ส.ค. 2565 18:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่7 ส.ค. 2565 8:00 น.7 ส.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา24 ธ.ค. 2565 8:00 น.24 ธ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา30 ก.ค. 2565 8:00 น.30 ก.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I18 ธ.ค. 2565 8:00 น.31 ก.ค. 2566 18:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I31 ก.ค. 2566 8:00 น.31 ก.ค. 2566 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ24 ธ.ค. 2565 8:00 น.24 ธ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน27 ก.ย. 2565 8:00 น.1 ต.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน29 พ.ย. 2565 8:00 น.3 ธ.ค. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ13 ธ.ค. 2565 8:00 น.17 ธ.ค. 2565 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน26 พ.ย. 2565 8:00 น.26 พ.ย. 2565 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27